กิจกรรม MDC Safety Day

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

คณะดำเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร Culture Of Safety จัดกิจกรรม MDC Safety Day มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความปลอดภัยของอาคารสถานพยาบาล” โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ และเรื่อง “รู้ทันและป้องกัน COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี รวมทั้งจัดบอร์ดให้ความรู้ อาทิ ความเสี่ยงอัคคีภัย การคัดแยก คัดกรองผู้ป่วย ความปลอดของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทุกคนในคลินิกฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมบุคลากร ให้ตระหนักและมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Leave a reply