ตารางแพทย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (กรุงเทพมหานคร)

ตารางแพทย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา “กรุงเทพมหานคร”

ขอความกรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

📝 Call center
☎️ กรุงเทพมหานคร 02 308 7600
นัดหมายแพทย์ทั่วไป กด 1 และ กด 1 ทันตกรรม กด 2 กายภาพ กด 3 ไตเทียม กด 4

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Leave a reply