พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้ง บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด เพื่อบริหารงานคลินิกฯ พระราชทานนามว่า “ศูนย์แพทย์พัฒนา” และพระราชทาน “รูปกากบาทสามมิติ” ให้เป็นสัญลักษณ์และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสนี้ทรงเจิมสิริมงคลบนแผ่นศิลาฤกษ์จำลอง ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารบวรเวชรักษ์

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

Leave a reply