สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีถวายราชสักการะปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกในการเป็นต้นแบบของการทำความดี มุ้งเน้นการเสียสละต่อส่วนรวม โดยการจัดกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ ชุมชนทั้ง 13 ชุมชน วัดและโรงเรียนโดยรอบคลินิกฯ และประชาชนทั่วไป เพื่อชุมชนจะได้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ทวีศรี ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

Leave a reply