📢 มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 โรคติดต่ออันตราย

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a reply