นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
WALLOP IEMSOMBOOM,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคารงดตรวจ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
วันอังคาร13.00 - 15.30 นชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์09.00 - 16.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-

วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
-