นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
WALLOP IEMSOMBOOM,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคารงดตรวจ ม.ค. 65 - มิ.ย. 66
วันอังคาร13.00 - 15.30 นชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์09.00 - 16.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น.
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16.30 - 18.00 น.