MDC Health ฉบับที่ 16 เดือนธันวาคม 2564

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 6 เดือนธันวาคม 2564

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รวมทั้งได้จัดพิมพ์นิตยสาร MDC Health นำเสนอบทความในด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นิตยสารนี้ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า

ในรอบปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนายังคงเข้มงวดในกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการบริการผู้ป่วย และด้านบุคลากรคลินิกฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งคลินิกฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างทั่วถึง

ในส่วนของการดำเนินงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างและการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย โดยเปิดให้ใช้อาคารจอดรถรองรับผู้รับบริการและบุคลากรได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการทางกายภาพบำบัดที่ ชั้น 1 และขณะนี้คลินิกฯ มีการปรับปรุงห้องผ่าตัด ชั้น 5 อาคารราชเวชชาคาร โดยระหว่างที่ปิดปรับปรุง คลินิกฯ ยังคงรองรับการการให้บริการในเรื่องการผ่าตัดตา โดยผู้รับบริการสามารถเข้ารับการผ่าตัดตาที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา การให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จัดรถรับ-ส่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอน อีกทั้งปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาฉะเชิงเทรา ได้มีการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมในด้านหู คอ จมูก และอายุรกรรมทั่วไป ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยสูงสุด และในเดือนมกราคม 2565 จะเปิดให้บริการศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารใหม่ ที่กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นศูนย์รวมอาหารและเครื่องดื่ม ร้านโกลเด้นเพลส และผู้ค้าจากลานชงโคมารวมกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการและบุคลากรของคลินิกฯ


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply