MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


MDC Health Magazine ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งทางคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากตามที่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นับเป็นวันที่เหล่าปวงประชาชนชาวไทยโทมนัสยิ่ง เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงห่วงใยประชาราษฎร์และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข เมื่อในที่ใดเดือดร้อนมีทุกข์แม้อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ก็ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ แก่พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มายาวนานที่สุดในโลก ถึง 70 ปี ในทุกพระราชกรณียกิจ และทุกขณะ จะทรงเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในอันที่จะดำรงความผาสุกสวัสดิ์ของประชาชน จะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ทรงพระราชดำริขึ้น ซึ่งรวมถึงโครงการส่วนพระองค์ “ศูนย์แพทย์พัฒนา” อันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนอยู่สุขอนามัยที่ดี พระราชกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

อนึ่ง ในการนี้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จะได้ร่วมกันจัดโครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มโรคที่กำหนดไว้ แก่ประชาชนและชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต โหตระกิตย์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply