การศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดทำ Clinic ARI ของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงให้แก่ผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ โดยมีแพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา รองผู้อำนวยการ คุณศิริวันต์ ยิ้มเลี้ยง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและชี้แจงข้อมูล

Leave a reply