วิสัยทัศน์

คลินิกมาตรฐานระดับสูงเพื่อทุกคน
High Standard Clinic For All

High Standard = ยึดมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้า
For All = ให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้โดยราคาค่าบริการในระดับใกล้เคียงกับโรงพยาบาลรัฐบาล

พันธกิจ

 1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก และบริการหัตถการแบบเบ็ดเสร็จในวันเดียวที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา
 2. ดูแลชุมชน ในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครและจิตอาสา
 3. บริหารจัดการแบบเอกชนเพื่อคุณภาพระดับสูง ในราคาค่าบริการที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้

บริบท

 1. เป็นต้นแบบของสหคลินิกขนาดใหญ่ที่ไม่มีบริการผู้ป่วยใน
 2. มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทุกสาขา โดยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 3. แพทย์ทั้งหมดและพนักงานบางส่วนเป็นพนักงานห้วงเวลา (Part time)
 4. ผู้รับบริการใช้สิทธิสวัสดิการของกรมบัญชีกลางได้
 5. เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการที่มีรายได้เพียงเพื่อพอเลี้ยงตัวเองได้
 6. มีผู้สนับสนุนงานคลินิกส่วนหนึ่งแบบจิตสาธารณะ ไม่รับค่าตอบแทน ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 7. ดูแลชุมชนโดยรอบ 17 ชุมชน ใน 3 องค์ประกอบคือ บ้าน วัด โรงเรียน

ค่านิยมองค์กร

 : Modernize รู้ทันโลกก้าวหน้า
 : Devoted เมตตา รู้จักให้
 : Culture of Safety ใส่ใจวัฒนธรรมความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กำหนดนโยบายคุณภาพความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพระบบบริการและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ด้วยการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ร่วมกับมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาประประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร “คลินิกมาตรฐานระดับสูงเพื่อทุกคน” โดยกำหนดให้มีวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการตรวจรักษา
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
 4. เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม

ประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ฉบับฉลองราชสมบัติ 60 ปี
ขั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2553
ขั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554
ขั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555

ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบ
ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556
และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2557

ผ่านการประเมินมาตรฐานการรักษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559

ผ่านการประเมินมาตรฐาน
งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558

คลินิกที่เปิดให้บริการ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

– อายุรกรรมทั่วไป
– อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
– อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
– อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
– อายุรกรรมโรคไต
– อายุกรรมโรคภูมิแพ้
– อายุรกรรมโรคมะเร็ง
– อายุรกรรมโรคเบาหวาน / ต่อมไร้ท่อ
– อายุรกรรมโรคข้อ
– อายุรกรรมจิตเวช
– อายุรกรรมโรคเลือด

– ศัลยกรรมทั่วไป
– ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
– ศัลยกรรมทางประสาท
– ศัลยกรรมกระดูกและข้อ