วิสัยทัศน์

คลินิกมาตรฐานระดับสูงเพื่อทุกคน
High Standard Clinic For All

High Standard = ยึดมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้า
For All = ให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้โดยราคาค่าบริการในระดับใกล้เคียงกับโรงพยาบาลรัฐบาล

พันธกิจ

 1. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก และบริการหัตถการแบบเบ็ดเสร็จในวันเดียวที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา
 2. ดูแลชุมชน ในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครและจิตอาสา
 3. บริหารจัดการแบบเอกชนเพื่อคุณภาพระดับสูง ในราคาค่าบริการที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้

บริบท

 1. เป็นสหคลินิกขนาดใหญ่ ที่ไม่มีบริการผู้ป่วยใน
 2. มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทุกสาขา โดยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 3. ดูแลชุมชนโดยรอบ 17 ชุมชน ใน 3 องค์ประกอบ คือ “บ้าน วัด โรงเรียน”
 4. เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการพอเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เน้นกำไรสูงสุด
 5. ผู้รับบริการใช้สิทธิสวัสดิการ ข้าราชการและครอบครัวของกรมบัญชีกลางได้
 6. แพทย์ทั้งหมดและพนักงานบางส่วนเป็นพนักงานห้วงเวลา (Part time)
 7. ได้รับการสนับสนุนงานคลินิกส่วนหนึ่งแบบจิตสาธารณะ ไม่รับค่าตอบแทน ไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนให้กับคลินิกฯ

ค่านิยมองค์กร

 : Modernize รู้ทันโลกก้าวหน้า
 : Devoted เมตตา รู้จักให้
 : Culture of Safety ใส่ใจวัฒนธรรมความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กำหนดนโยบายคุณภาพความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพระบบบริการและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ด้วยการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ร่วมกับมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาประประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร “คลินิกมาตรฐานระดับสูงเพื่อทุกคน” โดยกำหนดให้มีวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการตรวจรักษา
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
 4. เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม

ประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล

   

ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA)
ขั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2553
ขั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554
ขั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2555

ต่ออายุการรับรอง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564

ผ่านการประเมินมาตรฐานการรักษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2563

ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2561
รอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2565

คลินิกที่เปิดให้บริการ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขากรุงเทพมหานคร

– อายุรกรรมทั่วไป
– อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
– อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
– อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
– อายุรกรรมโรคไต
– อายุกรรมโรคภูมิแพ้
– อายุรกรรมโรคมะเร็ง
– อายุรกรรมโรคเบาหวาน / ต่อมไร้ท่อ
– อายุรกรรมโรคข้อ
– อายุรกรรมจิตเวช
– อายุรกรรมโรคเลือด

– ศัลยกรรมทั่วไป
– ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
– ศัลยกรรมทางประสาท
– ศัลยกรรมกระดูกและข้อ