• 1. ข้อมูลทั่วไป
  • 2. ประวัติครอบครัว
  • 3. ประวัติการศึกษา
  • 4. ประวัติการทำงาน
  • 5. อื่น ๆ

รายละเอียดผู้สมัคร

ตำแหน่งที่สมัคร
สถานที่ทำงาน
วันที่สามารถเริ่มทำงานได้
เงินเดือนที่ต้องการ
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล*
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
ที่อยู่ปัจจุบัน*

ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน

โทรศัพท์มือถือ*
โทรศัพท์บ้าน*
อีเมล*
หมายเลขบัตรประชาชน*
วันหมดอายุ
สถานภาพทางทหาร
สถานภาพสมรส*
วันเกิด*
อายุ*
จังหวัดที่เกิด*
น้ำหนัก (กิโลกรัม)*
ส่วนสูง (ซม.)*
สายตา*
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
ศาสนา*
รูปถ่ายผู้สมัคร*
สำเนาบัตรประชาชน*
สำเนาทะเบียนบ้าน*

บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

คำนำหน้าชื่อ (ผู้ติดต่อฉุกเฉิน)*
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อฉุกเฉิน)
ความสัมพันธ์*
โทรศัพท์มือถือ*