• ธันวาคม 16, 2019
  • 0
  MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนเมษายน 2560 : รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue

  MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนเมษายน 2560 : รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue

  นิตยสาร MDC Health Magazine ฉบับนี้เป็นฉบับที่ออกในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ นี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยม ทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีพระวิริยอุตสาหะงดงามยิ่ง ในการทรงงานโดยไม่ทรงย่อท้อเหน็ดเหนื่อย ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน ทรงมีพระราชกรณียกิจคุณูปการ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข นำมาซึ่งโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยมีพระราชปณิธานมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ แห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัฐิติกาล
  อนึ่ง MDC Health Magazine ในฉบับนี้จะเน้นถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ในหัวข้อเรื่อง “รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue” โดยจะมีบทความทางทันตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ตนเอง ในเด็กและผู้สูงอายุ การรักษาทางทันตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ การรักษาคลองรากฟัน การจัดฟัน รากฟันเทียม เชื้อราในช่องปาก และภาวการณ์ตายของกระดูกขากรรไกรจากการใช้ยา เป็นต้น นิตยสาร MDC Health Magazine นี้ ออกโดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังให้มีความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง โดยตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมทั้งความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • ธันวาคม 13, 2019
  • 0
  MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 : คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  MDC Health Magazine ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ ซึ่งทางคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากตามที่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นับเป็นวันที่เหล่าปวงประชาชนชาวไทยโทมนัสยิ่ง เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงห่วงใยประชาราษฎร์และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข เมื่อในที่ใดเดือดร้อนมีทุกข์แม้อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ก็ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ แก่พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาค ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มายาวนานที่สุดในโลก ถึง 70 ปี ในทุกพระราชกรณียกิจ และทุกขณะ จะทรงเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในอันที่จะดำรงความผาสุกสวัสดิ์ของประชาชน จะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ทรงพระราชดำริขึ้น ซึ่งรวมถึงโครงการส่วนพระองค์ “ศูนย์แพทย์พัฒนา” อันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนอยู่สุขอนามัยที่ดี พระราชกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
  อนึ่ง ในการนี้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด จะได้ร่วมกันจัดโครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มโรคที่กำหนดไว้ แก่ประชาชนและชุมชน โดยไมเสียค่าใช้จ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช