ตารางแพทย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา “กรุงเทพมหานคร”

ขอความกรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

📝 Call center
☎️ กรุงเทพมหานคร 02 308 7600 , 02 105 0345

กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 1 นัดหมายแพทย์ทั่วไป
กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 2 นัดหมายทันตกรรม
กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 3 นัดหมายกายภาพ
กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 4 นัดหมายไตเทียม

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า