คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 

 • หัวหน้าแผนกผ่าตัด (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2.วางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี
  3.นิเทศงาน แนะแนวทางการปฎิบัติงานให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสิทธิภาพ
  4.บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทุกระดับ ให้คำปรึกษา แนะนำให้ทีมงานปฎิบัติงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในทีมงาน
  5.ติดต่อประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  6.ลงบันทึกเหตุการณ์ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอรายงานให้หัวหน้าส่วนการพยาบาลรับทราบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข โดยการเข้าระบบ IR และนำเสนอ CQI, RCA ตามลักษณะเหตุการณ์
  7.ดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ และรายงานหัวหน้าส่วนการพยาบาล
  8.ร่วมประชุมตามวาระ และนำนโยบายหรือข่าวสารจากการประชุมลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อปฎิบัติตามนโยบายขององค์กร
  9.บริหารจัดการอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม เพียงพอกับภาระงาน เป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำการขออนุมัติค่าล่วงเวลาของผู้ใต้บังคับบัญชา คีย์เวรและตรวจสอบความถูกต้องของตารางเวรในแต่ละเดือนตามกำหนดเวลา
  10.มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  11.มีการบริหารจัดการการทำงานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สร้างทัศนคติและจิตสำนักที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนางานคุณภาพ
  12.ร่วมกับหัวหน้าส่วนการพยาบาลประเมินผลการทำงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
  13.จัดทำแผนกลยุทธ์ระดับแผนกที่สอดคล้องกับนโยบายของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หาโอกาสพัฒนาหน่วยงาน
  14.จัดทำงานด้านคุณภาพด้านการบริการ การพยาบาลของแผนก ให้สอดคล้องกับนโยบาย

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา :
  – ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต/หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง
  – มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 และใบประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ
  2.ประสบการณ์ :
  -เป็นพยาบาลปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  -ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาล In charge อย่างน้อย 3 ปี
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  -เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
  -มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
  -มีความรู้เรื่องพยาธิสรีรวิทยาตามกลุ่มโรค และการทำหัตถการที่สำคัญที่ เกี่ยวข้องกับงาน
  -มีความรู้เรื่องการควบคุมกำกับงาน และการประกันคุณภาพ
  -มีความรู้เรื่องการบันทึกทางการบริหาร การบริการพยาบาล และการใช้ กระบวนการพยาบาล
  -มีทักษะการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
  -มีทักษะในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
  -มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
  -มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์
  -มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผ่าตัด (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดเตรียมและดูแลห้องผ่าตัดสำหรับการทำหัตถการผ่าตัดทุกชนิด, ตรวจสอบความพร้อมของห้องผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์, เตรียมอุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ในแต่ละหัตถการ และกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน, ทำหน้าที่เป็นพยาบาล Circulate และ Scrub, ทำหน้าที่รับผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัด, และรับผิดชอบกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างทำการผ่าตัด

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา:สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  2.ประสบการณ์:ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผ่าตัด อย่างน้อย 2 ปี
  3.คุณสมบัติอื่น ๆ :
  3.1 มีความรู้และความสามารถตามตำแหน่งเป็นอย่างดี
  3.3 มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  3.4 มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  3.5 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้
  3.6 มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนได้
  3.7 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ให้บริการพยาบาลแก่ผู้มารับบริการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. รับนโยบายจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
  3. เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล เมื่อได้รับมอบหมายงานดูแลบุคลากรในทีมให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ
  4. วางแผนการพยาบาลและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  5. นิเทศงานบริการพยาบาลแก่สมาชิกทีม
  6. ติดตาม ประเมินผลงานการพยาบาล และภารกิจที่รับผิดชอบเป็นระยะ และปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  7. ร่วมพัฒนาและปรับปรุง การพยาบาลให้เอื้อต่อผู้มารับบริการและระบบงาน
  8. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มานิเทศและสอนงานให้บุคลากรในทีมงานได้
  9. บันทึก รายงานข้อมูลและสถิติ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการวางแผนงาน
  10. สามารถทำหน้าที่แทนพยาบาล Incharge และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. อำนวยความสะดวกให้แพทย์ และประสานความร่วมมือต่าง ๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : สำเร็จปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกส่องกล้อง Part Time (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย(ประจำห้องส่องกล้อง)
  -การช่วยทำหัตถการส่องกล้องและประเมินสภาพผู้ป่วย
  -ดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการส่องกล้อง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ : การพยาบาลห้องส่องกล้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • นักรังสีเทคนิค (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งของแพทย์
  2.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ เช่น การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  3.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจ อัลตราซาวน์ด
  4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ
  5.เตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ และอัลตราซาวน์ และให้คำแนะนำ อธิบายผู้ป่วยในการตรวจเบื้องต้นพร้อมเซ็นต์ใบยินยอมก่อนการตรวจ
  6.ตรวจสอบความถูกต้องของใบคำสั่งตรวจก่อนเอ็กซเรย์
  7.ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อย และเช็คทำความสะอาด

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  ประสบการณ์ : งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 • นักรังสีเทคนิค MRI ( 1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการ การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ตามคำสั่งแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  2.มีความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในการตรวจ และสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี
  3.มีความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาพภายหลังการตรวจ (Post processing)
  4.มีความเข้าใจในใบส่งตรวจ MRI และสามารถสื่อสารกับรังสีแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  5.ดูแล บำรุงรักษาเครื่อง MRI และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ
  6.สามารถนัดหมายผู้ป่วย และอธิบายข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัว MRI ในกรณีที่พนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  7.ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนทำ ขณะทำและหลังการทำ MRI
  8.นักรังสีเทคนิค ต้องปฏิบัติงานร่วมกับรังสีแพทย์ พยาบาล ธุรการ และผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคได้อย่างเหมาะสม

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  2.ประสบการณ์ : งานทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป ,งาน MRI และ CT ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  3.1มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3.2มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
  3.3มีทักษะการใช้เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย ได้เป็นอย่างดี

 • พนักงานสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.Support Program ของระบบงานต่างๆ
  2.Support ระบบเครือข่าย (Network)
  3.Technical Support คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
  4.เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย/งาน HA/ISO 9001-2000

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : อนุปริญญา (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  2.ประสบการณ์ : งานสารสนเทศ งาน คลินิก-โรงพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  -มีความรู้และทักษะในงานคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
  -สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
  -มีการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
  -มีความรู้ ด้าน Network และ System
  -มีทักษะการซ่อมบำรุงอิเลคทรอนิค

 • ผู้ช่วยพยาบาล (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  2.จัดเตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกและห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้รับบริการพร้อมทั้งประเมินอาการก่อนเข้ารับการตรวจด้วยความถูกต้อง
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ผู้ตรวจต้องการ
  6.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ
  7.ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • ผู้ช่วยพยาบาล แผนกเวชกรรมฟื้นฟู (4 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  2. จัดเตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกและห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3. จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ
  4. ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้รับบริการพร้อมทั้งประเมินอาการก่อนเข้ารับการตรวจด้วยความถูกต้อง
  5. ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ผู้ตรวจต้องการ
  6. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ
  7. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
  2.เตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์/ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพ / ชั่งน้ำหนัก ของผู้รับบริการก่อนเข้ารับการตรวจ
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ต้องการ
  6.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เรียบร้อย เตรียมส่งและแลกเครื่องมือ Sterile พร้อมทั้งจัดเก็บ อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆที่ทำการปราศจากเชื้อได้อย่างถูกวิธี ตามระบบ First in – First out
  7.ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 3 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4.มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยกายภาพ (8 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ให้บริการผู้ป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบำบัด
  2. ช่วยแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย
  3. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับราคาค่าบริการและวิธีการทำกายภาพบำบัด
  4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในแผนกและห้องรักษาทางกายภาพให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  5. ดูแลอุปกรณ์และปริมาณคงเหลือของวัสดุสิ้นเปลืองภายในแผนกให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของแผนก
  7. ปฏิบัติตามงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 3 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4.มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ช่วยทันตแพทย์ทำหัตถการตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ดูแลรับผิดชอบจัดเตรียมห้องตรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ของแพทย์ในความรับผิดชอบ
  3.ทำSupply เช่น ตัดฟอยส์ พับผ้าก๊อต สำลี
  4.จัดเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงานต่างๆ ทุกวันพุธ,พฤหัสบดี
  5.เตรียมรายชื่อผู้ป่วยประจำวัน
  6.การแลกส่งเครื่องมือ Sterile ประจำห้องตรวจ
  7.จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้ว
  8.ทำความสะอาดยูนิตทำฟันและห้องตรวจ
  9.เก็บห้องตรวจตามมาตรฐาน
  10.แยกเครื่องมือที่ใช้แล้วรอส่ง คัดแยก (เตรียมส่ง CSSD)

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 / หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
  2.ประสบการณ์ : 1-2 ปีหรือมากกว่า (ด้านทันตกรรม)
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :

 • พนักงานยาและเวชภัณฑ์ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  เพื่อให้บริการจัดเตรียม ยาผู้ป่วยนอกพร้อมส่งมอบแก่เภสัชกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ตามมาตร
  ฐานการบริการด้านเภสัชกรรม

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 –ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  2.ประสบการณ์ : 1. ทำงานโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
  2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  3. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 • พนักงานธุรการ แผนกศัลยกรรม (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ตรวจสอบสิทธิ์และรับลงทะเบียนในการรักษา
  2. ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลค่าใช้จ่าย ค่าหัตถการต่าง ๆ ของผู้รับบริการ
  3. ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลนัดหมายครั้งต่อไป / การเลื่อนนัดของผู้รับบริการ
  4. ทำหน้าที่เบิกของใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากแผนกจัดซื้อ / เบิกเวชภัณฑ์จากคลังยา
  5. สำเนาเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ให้กับแผนก
  6. พิมพ์ชื่อผู้ป่วยนัดหมายวันต่อไป เวลา 19.00 น.และตรวจเช็คแฟ้มตามจำนวนการนัดหมาย
  7. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายและการเก็บสิ่งส่งตรวจครั้งต่อไปให้กับผู้ป่วย

  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา :  ม.6/ปวช , ปวส.

  2.ประสบการณ์   :  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ  อย่างน้อย   1  ปี

  3.คุณสมบัติอื่นๆ :

  1. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Word,  Excel , Power Point เป็นอย่างดี

  2.มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  3 .มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  4. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 • พนักงานธุรการ แผนกเวชกรรมฟื้นฟู (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ทำงานด้านเอกสาร เข้า-ออกของหน่วยงานทั้งหมด
  2. พิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่
  3. บันทึกข้อมูลระบบงานของหน่วยกายภาพบำบัดประจำวัน
  4. รับโทรศัพท์/รับนัด
  5. ต้อนรับผู้ป่วย และผู้มาติดต่องาน
  6. เบิกพัสดุสิ้นเปลืองประจำสัปดาห์ตามที่พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดแจ้ง

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปวช.-ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

  2.ประสบการณ์   :  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ  อย่างน้อย   1  ปี

  3.คุณสมบัติอื่นๆ :

  1. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Word,  Excel , Power Point เป็นอย่างดี

  2.มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  3 .มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  4. มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 • พนักงานธุรการ แผนกรังสีวินิจฉัย (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ลงทะเบียนผู้ป่วยที่มาใช้บริการแผนกรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งแพทย์
  2.รับนัดหมายการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และรับเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์
  3.การ Write CD และการปริ้นผลอ่านให้ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยขอรับไปรักษาต่อ
  4.ดูแลอุปกรณ์ ของใช้ และเวชภัณฑ์ของหน่วย สำรวจความต้องการของใช้ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในหน่วยงาน เบิกของใช้ทุกสัปดาห์ให้เพียงพอ และจัดเก็บของใช้ให้เรียบร้อย
  5.ดูแลห้องอ่านฟิล์มแพทย์ ดังนี้ เปิดเครื่องอ่านฟิล์มแพทย์ทุกเครื่อง จัดเก็บใบสั่งตรวจที่รังสีแพทย์อ่านผล ปิดเครื่องอ่านฟิล์มทุกเครื่องให้เรียบร้อย และจัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในห้องอ่านฟิล์มให้พร้อมใช้
  6.ตรวจเช็คสต๊อกของใช้ในแผนกทุกชนิด
  7.ทำเอกสารงานด้านคุณภาพ และเอกสารต่าง ๆ ของแผนก
  8.ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปวส.

  2.ประสบการณ์ : มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  1.คุณสมบัติอื่นๆ : 1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  2. มีจิตใจในการให้บริการ
  3. การทำงานเป็นทีม
  4. การสื่อสารที่ดี

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่

ติดต่อสมัครงาน ได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ( จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.)
โทร. : 02-308-7600 ต่อ 2054 , 2059
อีเมล : hr.mdccenter@gmail.com