คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 

 • หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  – บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง งานด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
  – ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่-พนักงาน ภายในแผนกอาคารสถานที่ให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  – บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทภายนอก (OUTSOURCE) ผู้รับเหมา และบริษัทคู่สัญญาที่เข้ามาดำเนินงานภายในคลินิกฯ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา ด้านงานช่าง
  ประสบการณ์ : 10 ปี ขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้และทักษะในงานช่างเป็นอย่างดี
  2.มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนองาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  3.บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความรับผิดชอบ
  4.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
  5.มีความสามารถในการบริหารงาน มีจิตใจบริการ

 • พยาบาลวิชาชีพ (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ให้บริการพยาบาลแก่ผู้มารับบริการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. รับนโยบายจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
  3. เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล เมื่อได้รับมอบหมายงานดูแลบุคลากรในทีมให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ
  4. วางแผนการพยาบาลและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  5. นิเทศงานบริการพยาบาลแก่สมาชิกทีม
  6. ติดตาม ประเมินผลงานการพยาบาล และภารกิจที่รับผิดชอบเป็นระยะ และปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  7. ร่วมพัฒนาและปรับปรุง การพยาบาลให้เอื้อต่อผู้มารับบริการและระบบงาน
  8. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มานิเทศและสอนงานให้บุคลากรในทีมงานได้
  9. บันทึก รายงานข้อมูลและสถิติ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการวางแผนงาน
  10. สามารถทำหน้าที่แทนพยาบาล Incharge และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. อำนวยความสะดวกให้แพทย์ และประสานความร่วมมือต่าง ๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : สำเร็จปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาลวิสัญญี (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ทำหน้าที่ประเมินผู้ป่วย และเตรียมความพร้อม เพื่อระงับความรู้สึก
  2. การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป (General Anesthesia)
  3. การเฝ้าระวังผู้ป่วย และแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับการระงับความรู้สึก
  4. การพยาบาลหลังการระงับความรู้สึก ในระยะพักฟื้นและการส่งต่อ
  5. การติดตามประเมินผลหลังการระงับความรู้สึก และจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
  6. การศึกษาวิจัย และหรือนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลวิสัญญี ( Research and Utility of Evidence Based Practice in Nursing Service )
  7. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลวิสัญญี (Quality Improvement and Development of Standard Guideline)
  8. การสอน และให้คำปรึกษาในการพัฒนางาน และการปฏิบัติงาน ด้านการพยาบาลวิสัญญี
  9. การจัดการ การควบคุมมลภาวะและการป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
  10. ทำหน้าที่ พยาบาลปฏิบัติการหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยในแผนกที่มีหัตถการ และมีความซับซ้อน เสี่ยงสูง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  2. ใบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  ประสบการณ์ :
  1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 5 ปี หรือ
  2.ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผ่าตัด / ส่องกล้อง อย่างน้อย 2 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาล OR (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดเตรียมและดูแลห้องผ่าตัดสำหรับการทำหัตถการผ่าตัดทุกชนิด, ตรวจสอบความพร้อมของห้องผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์, เตรียมอุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ในแต่ละหัตถการ และกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน, ทำหน้าที่เป็นพยาบาล Circulate และ Scrub, ทำหน้าที่รับผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัด, และรับผิดชอบกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างทำการผ่าตัด

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผ่าตัด อย่างน้อย 2 ปี
  คุณสมบัติอื่น ๆ :
  1. มีความรู้และความสามารถตามตำแหน่งเป็นอย่างดี
  2. มีวุฒิภาวะเหมาะสมกับงานบริการ
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  5. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้
  6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนได้
  7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • พยาบาล แผนกพัฒนาคุณภาพ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล อุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน
  2.ประสานงานผู้บริหาร แพทย์ และหน่วยงาน ในการเตรียมข้อมูลและทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน
  3.จัดประชุมทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ และค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา(RCA)
  4.ติดตามและรวบรวมผลการทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานทั้งองค์กร
  5.สรุปสถิติอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ขององค์กรและผลการทบทวนและแก้ไข
  6.ประสานงานการดำเนินการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ :
  1.งานโรงพยาบาล มากว่า 5 ปี
  2.งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล หรืองานด้านการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word , Excell , Powerpoint และโปรแกรม Access
  2.มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
  3.มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกส่องกล้อง Part Time (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย(ประจำห้องส่องกล้อง)
  -การช่วยทำหัตถการส่องกล้องและประเมินสภาพผู้ป่วย
  -ดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการส่องกล้อง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ : การพยาบาลห้องส่องกล้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • เภสัชกร (5 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  ให้บริการด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโดยมุ่งหมายให้ผู้ป่วยได้รับยาและคำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ
  ประสบการณ์ :
  1.ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
  2.ทำงานด้านคุณภาพ ( HA และ ISO) 1 ปีขี้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  4. มีใจรักในงานบริการ

 • นักรังสีเทคนิค (Full Time/Part Time ) (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งของแพทย์
  2.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ เช่น การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  3.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจ อัลตราซาวน์ด
  4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ
  5.เตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ และอัลตราซาวน์ และให้คำแนะนำ อธิบายผู้ป่วยในการตรวจเบื้องต้นพร้อมเซ็นต์ใบยินยอมก่อนการตรวจ
  6.ตรวจสอบความถูกต้องของใบคำสั่งตรวจก่อนเอ็กซเรย์
  7.ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อย และเช็คทำความสะอาด

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  ประสบการณ์ : งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 • นักรังสีเทคนิค MRI Part Time (3 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการ การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ตามคำสั่งแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  2.มีความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในการตรวจ และสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี
  3.มีความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาพภายหลังการตรวจ (Post processing)
  4.มีความเข้าใจในใบส่งตรวจ MRI และสามารถสื่อสารกับรังสีแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  5.ดูแล บำรุงรักษาเครื่อง MRI และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ
  6.สามารถนัดหมายผู้ป่วย และอธิบายข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัว MRI ในกรณีที่พนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  7.ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนทำ ขณะทำและหลังการทำ MRI
  8.นักรังสีเทคนิค ต้องปฏิบัติงานร่วมกับรังสีแพทย์ พยาบาล ธุรการ และผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคได้อย่างเหมาะสม

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  ประสบการณ์ : งานทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป ,งาน MRI และ CT ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2.มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
  3.มีทักษะการใช้เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย ได้เป็นอย่างดี

 • นักเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  -ทำการเก็บ และตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ใช้สำหรับประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ภายใต้มาตราฐานวิชาชีพ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ 1-2 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีภาวะผู้นำ สามารถสอนงานได้
  2.มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี
  3.สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  5.มีใบประกอบโรคศิลป
  6.มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
  2. รับผิดชอบระบบบริหารสมรรถนะของพนักงาน

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ การจัดการ จิตวิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ทำงานด้านงานฝึกอบรม 3 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word, Excel , PowerPoint
  2.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  3.มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  4.มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน
  5.มีความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ผู้ช่วยพยาบาล แผนกเวชกรรมฟื้นฟู (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  2.จัดเตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกและห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้รับบริการพร้อมทั้งประเมินอาการก่อนเข้ารับการตรวจด้วยความถูกต้อง
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ผู้ตรวจต้องการ
  6.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ
  7.ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
  2.เตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์/ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพ / ชั่งน้ำหนัก ของผู้รับบริการก่อนเข้ารับการตรวจ
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ต้องการ
  6.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เรียบร้อย เตรียมส่งและแลกเครื่องมือ Sterile พร้อมทั้งจัดเก็บ อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆที่ทำการปราศจากเชื้อได้อย่างถูกวิธี ตามระบบ First in – First out
  7.ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 3 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4.มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ช่วยทันตแพทย์ทำหัตถการ
  2.จัดเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้สำนักงานต่างๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 / หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
  ประสบการณ์ : 1-2 ปีหรือมากกว่า (ด้านทันตกรรม)

 • พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.มีหน้าที่ให้บริการรับ-ส่ง ผู้รับบริการส่งตรวจตามคลินิกต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
  2.มีหน้าที่ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือช่วยตนเองได้น้อย ตามคลินิก เพื่อส่งตรวจหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส่ง X-Ray , เจาะเลือด , ทำกายภาพบำบัด ฯลฯ
  3.ทำหน้าที่เป็นทีมงานช่วยชีวิตฉุกเฉิน CPR ร่วมกับทีมช่วยชีวิตหลัก ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ได้รับการอบรม
  4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ม.6/ปวช.
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งเวรเปล อย่างน้อย 6 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์พอสมควร
  2. มีทักษะในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้เรื่องอาการโรคพอสมควร
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
  5. มีใจรักงานบริการ
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. แต่งกายสะอาด สุภาพ

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่

ติดต่อสมัครงาน ได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ( จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.)
โทร. : 02-308-7600 ต่อ 2054 , 2059
อีเมล : hr.mdccenter@gmail.com