คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 

 • หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  – บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง งานด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
  – ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่-พนักงาน ภายในแผนกอาคารสถานที่ให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  – บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทภายนอก (OUTSOURCE) ผู้รับเหมา และบริษัทคู่สัญญาที่เข้ามาดำเนินงานภายในคลินิกฯ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา ด้านงานช่าง
  ประสบการณ์ : 10 ปี ขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้และทักษะในงานช่างเป็นอย่างดี
  2.มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนองาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  3.บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความรับผิดชอบ
  4.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
  5.มีความสามารถในการบริหารงาน มีจิตใจบริการ

 • พยาบาลวิชาชีพ (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ให้บริการพยาบาลแก่ผู้มารับบริการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. รับนโยบายจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
  3. เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล เมื่อได้รับมอบหมายงานดูแลบุคลากรในทีมให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ
  4. วางแผนการพยาบาลและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  5. นิเทศงานบริการพยาบาลแก่สมาชิกทีม
  6. ติดตาม ประเมินผลงานการพยาบาล และภารกิจที่รับผิดชอบเป็นระยะ และปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  7. ร่วมพัฒนาและปรับปรุง การพยาบาลให้เอื้อต่อผู้มารับบริการและระบบงาน
  8. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มานิเทศและสอนงานให้บุคลากรในทีมงานได้
  9. บันทึก รายงานข้อมูลและสถิติ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการวางแผนงาน
  10. สามารถทำหน้าที่แทนพยาบาล Incharge และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. อำนวยความสะดวกให้แพทย์ และประสานความร่วมมือต่าง ๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : สำเร็จปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาลวิสัญญี (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ทำหน้าที่ประเมินผู้ป่วย และเตรียมความพร้อม เพื่อระงับความรู้สึก
  2. การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไป (General Anesthesia)
  3. การเฝ้าระวังผู้ป่วย และแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับการระงับความรู้สึก
  4. การพยาบาลหลังการระงับความรู้สึก ในระยะพักฟื้นและการส่งต่อ
  5. การติดตามประเมินผลหลังการระงับความรู้สึก และจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
  6. การศึกษาวิจัย และหรือนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลวิสัญญี ( Research and Utility of Evidence Based Practice in Nursing Service )
  7. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลวิสัญญี (Quality Improvement and Development of Standard Guideline)
  8. การสอน และให้คำปรึกษาในการพัฒนางาน และการปฏิบัติงาน ด้านการพยาบาลวิสัญญี
  9. การจัดการ การควบคุมมลภาวะและการป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
  10. ทำหน้าที่ พยาบาลปฏิบัติการหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยในแผนกที่มีหัตถการ และมีความซับซ้อน เสี่ยงสูง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  2. ใบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  ประสบการณ์ :
  1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 5 ปี หรือ
  2.ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผ่าตัด / ส่องกล้อง อย่างน้อย 2 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาล แผนกพัฒนาคุณภาพ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล อุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน
  2.ประสานงานผู้บริหาร แพทย์ และหน่วยงาน ในการเตรียมข้อมูลและทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียน
  3.จัดประชุมทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ และค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา(RCA)
  4.ติดตามและรวบรวมผลการทบทวนอุบัติการณ์-เหตุการณ์ ข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานทั้งองค์กร
  5.สรุปสถิติอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ขององค์กรและผลการทบทวนและแก้ไข
  6.ประสานงานการดำเนินการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ :
  1.งานโรงพยาบาล มากว่า 5 ปี
  2.งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล หรืองานด้านการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word , Excell , Powerpoint และโปรแกรม Access
  2.มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
  3.มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกส่องกล้อง Part Time (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย(ประจำห้องส่องกล้อง)
  -การช่วยทำหัตถการส่องกล้องและประเมินสภาพผู้ป่วย
  -ดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการส่องกล้อง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ : การพยาบาลห้องส่องกล้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • เภสัชกร (5 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  ให้บริการด้านเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโดยมุ่งหมายให้ผู้ป่วยได้รับยาและคำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ
  ประสบการณ์ :
  1.ผ่านการฝึกงานบริการจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 120 ชั่วโมง ขึ้นไป
  2.ทำงานด้านคุณภาพ ( HA และ ISO) 1 ปีขี้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  4. มีใจรักในงานบริการ

 • นักรังสีเทคนิค (Full Time/Part Time ) (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งของแพทย์
  2.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ เช่น การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  3.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจ อัลตราซาวน์ด
  4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ
  5.เตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ และอัลตราซาวน์ และให้คำแนะนำ อธิบายผู้ป่วยในการตรวจเบื้องต้นพร้อมเซ็นต์ใบยินยอมก่อนการตรวจ
  6.ตรวจสอบความถูกต้องของใบคำสั่งตรวจก่อนเอ็กซเรย์
  7.ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อย และเช็คทำความสะอาด

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  ประสบการณ์ : งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ติดตามการส่งเบิกกลุ่ม ข้าราชการ
  2.ประสานงานกับแผนกบัญชี
  3.ประสานงานกับแผนกคลังยา
  4.ประสานงานกับแผนกเวชระเบียน
  5.ประสานงานกับแผนกไตเทียม
  6.บริการ หรือประสานงานด้านเอกสารและความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก
  7.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  2.ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการส่งเบิกข้อมูลของกลุ่มข้าราชการเช่น กรมบัญชีกลาง สกส. สปสช. ฯลฯ
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  -มีความรู้และทักษะในงานคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
  -สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเบื้องต้นได้
  -มีการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

 • เจ้าหน้าที่ระบบสินทรัพย์ถาวร (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  งานสินทรัพย์
  1. รับสินทรัพย์ฯ ทุกประเภทฯ
  2. จัดทำทะเบียน สินทรัพย์ทุกประเภท ภายในองค์กร ให้อยู่ในข้อมูลปัจจุบัน
  3. ควบคุมสินทรัพย์ฯ ให้อยู่ครบและอยู่ใน สถานที่กำหนดไว้
  4. ตรวจนับสินทรัพย์ทั้งองค์กร
  5. ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวร (สูญหาย,ชำรุด,ตัดจำหน่าย,โอนย้าย,บริจาค)
  งานสัญญา
  6. ร่วมกับนิติกรในการจัดทำสัญญา
  7. ร่วมกับนิติกรในการเก็บประวัติสัญญา เพื่อทราบวันครบกำหนด
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  ประสบการณ์ : 0-2 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft office ต่างๆ เช่น word , Excel ,Powerpoint เป็นอย่างดี

 • เจ้าหน้าที่การพัสดุ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  งานสินทรัพย์
  1. ดำเนินการจัดหาหนังสืออนุมัติงานจัดซื้อจัดหา
  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาสินทรัพย์และงานบริการ
  3. จัดซื้อหาของใช้สิ้นเปลืองงานช่าง การแพทย์ สารสนเทศ และอื่นๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขา บริการ การจัดการทั่วไป
  ประสบการณ์ : ด้านงานคลัง/การจัดซื้อ
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft office ต่างๆ เช่น word , Excel ,Powerpoint เป็นอย่างดี
  3.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • ผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  2.จัดเตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกและห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้รับบริการพร้อมทั้งประเมินอาการก่อนเข้ารับการตรวจด้วยความถูกต้อง
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ผู้ตรวจต้องการ
  6.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ
  7.ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • เทคนิเชี่ยนจักษุ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. จัดเตรียมเครื่องมือ กรณีจักษุแพทย์ใช้เครื่องมือพิเศษ
  2.ใช้เครื่องมือพิเศษทางจักษุ รายงานผลแก่จักษุแพทย์ตามคำสั่ง
  3.บันทึกข้อมูล สถิติ ผลการตรวจ ของผู้ป่วยให้ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้
  4.จัดเตรียมผู้ป่วยในการตรวจเครื่องมือพิเศษทางจักษุด้วยความถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย
  5.ติดต่อประสานงานกับบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ กรณีชำรุด เสียหาย ไม่ทำงาน
  6.ตรวจสอบ ดูแลจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  7.รายงานพยาบาลหรือหัวหน้าคลินิกทราบ กรณีเครื่องมือชำรุดเสียหายไม่พร้อมใช้งาน
  8.ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือ OCT และ A-scan manual keratometry OPD scan IOL Master และเครื่องมือพิเศษทางจักษุ อื่นๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล) ,ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานด้านเครื่องมือทางจักษุอย่างน้อย 2 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  2.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  3. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  4. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
  2.เตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์/ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพ / ชั่งน้ำหนัก ของผู้รับบริการก่อนเข้ารับการตรวจ
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ต้องการ
  6.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เรียบร้อย เตรียมส่งและแลกเครื่องมือ Sterile พร้อมทั้งจัดเก็บ อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆที่ทำการปราศจากเชื้อได้อย่างถูกวิธี ตามระบบ First in – First out
  7.ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 3 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4.มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ช่วยทันตแพทย์ทำหัตถการ
  2.จัดเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้สำนักงานต่างๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 / หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
  ประสบการณ์ : 1-2 ปีหรือมากกว่า (ด้านทันตกรรม)

 • พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.มีหน้าที่ให้บริการรับ-ส่ง ผู้รับบริการส่งตรวจตามคลินิกต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
  2.มีหน้าที่ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือช่วยตนเองได้น้อย ตามคลินิก เพื่อส่งตรวจหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส่ง X-Ray , เจาะเลือด , ทำกายภาพบำบัด ฯลฯ
  3.ทำหน้าที่เป็นทีมงานช่วยชีวิตฉุกเฉิน CPR ร่วมกับทีมช่วยชีวิตหลัก ได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ได้รับการอบรม
  4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ม.6/ปวช.
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งเวรเปล อย่างน้อย 6 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์พอสมควร
  2. มีทักษะในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้เรื่องอาการโรคพอสมควร
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
  5. มีใจรักงานบริการ
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. แต่งกายสะอาด สุภาพ

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่

ติดต่อสมัครงาน ได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ( จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.)
โทร. : 02-308-7600 ต่อ 2054 , 2059
อีเมล : hr.mdccenter@gmail.com