คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผ่าตัด (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดเตรียมและดูแลห้องผ่าตัดสำหรับการทำหัตถการผ่าตัดทุกชนิด, ตรวจสอบความพร้อมของห้องผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์, เตรียมอุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ในแต่ละหัตถการ และกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน, ทำหน้าที่เป็นพยาบาล Circulate และ Scrub, ทำหน้าที่รับผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัด, และรับผิดชอบกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างทำการผ่าตัด

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา:สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  2.ประสบการณ์:ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลผ่าตัด อย่างน้อย 2 ปี
  3.คุณสมบัติอื่น ๆ :
  3.1 มีความรู้และความสามารถตามตำแหน่งเป็นอย่างดี
  3.3 มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  3.4 มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  3.5 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้
  3.6 มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนได้
  3.7 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1. ให้บริการพยาบาลแก่ผู้มารับบริการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. รับนโยบายจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
  3. เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล เมื่อได้รับมอบหมายงานดูแลบุคลากรในทีมให้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ
  4. วางแผนการพยาบาลและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  5. นิเทศงานบริการพยาบาลแก่สมาชิกทีม
  6. ติดตาม ประเมินผลงานการพยาบาล และภารกิจที่รับผิดชอบเป็นระยะ และปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  7. ร่วมพัฒนาและปรับปรุง การพยาบาลให้เอื้อต่อผู้มารับบริการและระบบงาน
  8. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มานิเทศและสอนงานให้บุคลากรในทีมงานได้
  9. บันทึก รายงานข้อมูลและสถิติ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการวางแผนงาน
  10. สามารถทำหน้าที่แทนพยาบาล Incharge และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. อำนวยความสะดวกให้แพทย์ และประสานความร่วมมือต่าง ๆ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : สำเร็จปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร BLS , ACLS
  2. ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
  3. ผ่านการอบรม ESB และสิทธิผู้ป่วย
  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
  5. ผ่านการอบรมการทำงานเป็นทีม
  6. อบรมการสื่อสารและการประสานงาน
  7. ผ่านการอบรมกิจกรรม 5ส และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
  8. อบรมกระบวนการงานการผ่าตัด
  9. ได้รับการอบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาอย่าน้อย 1 หลักสูตร

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกส่องกล้อง Part Time (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย(ประจำห้องส่องกล้อง)
  -การช่วยทำหัตถการส่องกล้องและประเมินสภาพผู้ป่วย
  -ดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการส่องกล้อง

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
  ประสบการณ์ : การพยาบาลห้องส่องกล้อง อย่างน้อย 1 ปี

 • นักรังสีเทคนิค (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งของแพทย์
  2.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ เช่น การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
  3.เป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจ อัลตราซาวน์ด
  4.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ
  5.เตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจพิเศษทางรังสีต่าง ๆ และอัลตราซาวน์ และให้คำแนะนำ อธิบายผู้ป่วยในการตรวจเบื้องต้นพร้อมเซ็นต์ใบยินยอมก่อนการตรวจ
  6.ตรวจสอบความถูกต้องของใบคำสั่งตรวจก่อนเอ็กซเรย์
  7.ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อย และเช็คทำความสะอาด

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  ประสบการณ์ : งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
  3. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 • นักรังสีเทคนิค MRI ( 1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ให้บริการ การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) ตามคำสั่งแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  2.มีความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในการตรวจ และสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี
  3.มีความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาพภายหลังการตรวจ (Post processing)
  4.มีความเข้าใจในใบส่งตรวจ MRI และสามารถสื่อสารกับรังสีแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง
  5.ดูแล บำรุงรักษาเครื่อง MRI และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ
  6.สามารถนัดหมายผู้ป่วย และอธิบายข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัว MRI ในกรณีที่พนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  7.ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนทำ ขณะทำและหลังการทำ MRI
  8.นักรังสีเทคนิค ต้องปฏิบัติงานร่วมกับรังสีแพทย์ พยาบาล ธุรการ และผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคได้อย่างเหมาะสม

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
  2.ประสบการณ์ : งานทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป ,งาน MRI และ CT ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  3.1มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3.2มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
  3.3มีทักษะการใช้เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย ได้เป็นอย่างดี

 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ติดตามการส่งเบิกกลุ่ม ข้าราชการ
  2.ประสานงานกับแผนกบัญชี
  3.ประสานงานกับแผนกคลังยา
  4.ประสานงานกับแผนกเวชระเบียน
  5.ประสานงานกับแผนกไตเทียม
  6.บริการ หรือประสานงานด้านเอกสารและความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก
  7.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  2.ประสบการณ์ : ผ่านงานด้านการส่งเบิกข้อมูลของกลุ่มข้าราชการเช่น กรมบัญชีกลาง สกส. สปสช. ฯลฯ
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :
  -มีความรู้และทักษะในงานคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
  -สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเบื้องต้นได้
  -มีการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

 • ผู้ช่วยพยาบาล (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่งงาน
  2.จัดเตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในแผนกและห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจ
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้รับบริการพร้อมทั้งประเมินอาการก่อนเข้ารับการตรวจด้วยความถูกต้อง
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ผู้ตรวจต้องการ
  6.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ
  7.ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรต้องได้รับรองจากสภาการพยาบาล)
  ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1. มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3. มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4. มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
  2.เตรียมห้องตรวจโรค / อุปกรณ์/ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
  3.จัดเตรียมและตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้รับบริการให้พร้อมก่อนเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด
  4.ตรวจสอบสัญญาณชีพ / ชั่งน้ำหนัก ของผู้รับบริการก่อนเข้ารับการตรวจ
  5.ช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรคและช่วยส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่แพทย์ต้องการ
  6.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เรียบร้อย เตรียมส่งและแลกเครื่องมือ Sterile พร้อมทั้งจัดเก็บ อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆที่ทำการปราศจากเชื้อได้อย่างถูกวิธี ตามระบบ First in – First out
  7.ปฏิบัติงานที่เป็นความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

  คุณสมบัติ

  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
  ประสบการณ์ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล อย่างน้อย 3 เดือน
  คุณสมบัติอื่นๆ :
  1.มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งวิชาชีพเป็นอย่างดี
  2. มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  3.มีใจรัก และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  4.มีวัยวุฒิ และวุฒิสภาวะที่เหมาะสมกับงานบริการ
  5.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม (2 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ช่วยทันตแพทย์ทำหัตถการตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ดูแลรับผิดชอบจัดเตรียมห้องตรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ของแพทย์ในความรับผิดชอบ
  3.ทำSupply เช่น ตัดฟอยส์ พับผ้าก๊อต สำลี
  4.จัดเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้สำนักงานต่างๆ ทุกวันพุธ,พฤหัสบดี
  5.เตรียมรายชื่อผู้ป่วยประจำวัน
  6.การแลกส่งเครื่องมือ Sterile ประจำห้องตรวจ
  7.จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้ว
  8.ทำความสะอาดยูนิตทำฟันและห้องตรวจ
  9.เก็บห้องตรวจตามมาตรฐาน
  10.แยกเครื่องมือที่ใช้แล้วรอส่ง คัดแยก (เตรียมส่ง CSSD)

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 / หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
  2.ประสบการณ์ : 1-2 ปีหรือมากกว่า (ด้านทันตกรรม)
  3.คุณสมบัติอื่นๆ :

 • พนักงานยาและเวชภัณฑ์ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  เพื่อให้บริการจัดเตรียม ยาผู้ป่วยนอกพร้อมส่งมอบแก่เภสัชกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ตามมาตร
  ฐานการบริการด้านเภสัชกรรม

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : วุฒิ ม.6 –ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  2.ประสบการณ์ : 1. ทำงานโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
  2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  3. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 • พนักงานการเงิน (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

  2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน

  3. จัดการและแก้ไขปํญหางานที่รับผิดชอบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  4. รายงานอุบัติการณ์(IR) เมื่อเกิดอุบัติการณ์

  5.จัดทำรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

  6.ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้รับบริการภายนอก และภายใน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

  7. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาการเงิน การธนาคาร, บัญชี ,บริหารทั่วไป                       

  2.ประสบการณ์  : อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

  3.คุณสมบัติอื่นๆ :

  3.1 มีความเข้าใจระบบงานระบบการเงินเป็นอย่างดี

  3.2 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • พนักงานธุรการ (1 อัตรา)

  รายละเอียดงาน

  1.ลงทะเบียนผู้ป่วยที่มาใช้บริการแผนกรังสีวินิจฉัย ตามใบคำสั่งแพทย์
  2.รับนัดหมายการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และรับเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์
  3.การ Write CD และการปริ้นผลอ่านให้ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยขอรับไปรักษาต่อ
  4.ดูแลอุปกรณ์ ของใช้ และเวชภัณฑ์ของหน่วย สำรวจความต้องการของใช้ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในหน่วยงาน เบิกของใช้ทุกสัปดาห์ให้เพียงพอ และจัดเก็บของใช้ให้เรียบร้อย
  5.ดูแลห้องอ่านฟิล์มแพทย์ ดังนี้ เปิดเครื่องอ่านฟิล์มแพทย์ทุกเครื่อง จัดเก็บใบสั่งตรวจที่รังสีแพทย์อ่านผล ปิดเครื่องอ่านฟิล์มทุกเครื่องให้เรียบร้อย และจัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในห้องอ่านฟิล์มให้พร้อมใช้
  6.ตรวจเช็คสต๊อกของใช้ในแผนกทุกชนิด
  7.ทำเอกสารงานด้านคุณภาพ และเอกสารต่าง ๆ ของแผนก
  8.ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  คุณสมบัติ

  1.ระดับการศึกษา : อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปวส.

  2.ประสบการณ์ : มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  1.คุณสมบัติอื่นๆ : 1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  2. มีจิตใจในการให้บริการ
  3. การทำงานเป็นทีม
  4. การสื่อสารที่ดี

สนใจร่วมงานกับเรา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

สามารถฝากใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี่

ติดต่อสมัครงาน ได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ( จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-17.00 น.)
โทร. : 02-308-7600 ต่อ 2054 , 2059
อีเมล : hr.mdccenter@gmail.com