📢 ประกาศ | การชำระเงินกรณีรับยาทางไปรษณีย์ (สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)

เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่น

ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางที่ประสงค์ขอรับยาทางไปรษณีย์ ต้องสำรองจ่ายเต็มจำนวน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่ต้นสังกัด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a reply