กิจกรรม “วันล้างมือโลก”

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก” มีการให้ความรู้ และสาธิตการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรในคลินิกฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

Leave a reply