วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

“เพราะป้องกัน…ดีกว่าการรักษา”

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ฉีด 1 เข็มทุกปี

แม้วัคซีนจะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เพียงร้อยละ60 แต่วัคซีนสามารถป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ลดการ เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากปอดบวม และลดการเสียชีวิตได้

**วัคซีนถูกผลิตขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของไวรัสที่ คาดว่าจะมีการระบาดในปีนั้นๆ

กลุ่มเสี่ยง

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รัยยากดภูมิคุ้มกัน
 • บุคคลซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

มีวัคซีน 2 ชนิด คือ

 • วัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ (PCV13)
 • วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ (PPSV23)

กลุ่มเสี่ยง

 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคตับแข็ง โรคไต
 • ผู้ป่วยที่มีการรั่วของนํ้าไขสันหลัง
 • ผู้ที่ไม่มีม้าม
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

งูสวัด คือโรคติดเชื้อ Varicella Zoster Virus เป็นเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส
ทุกคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้ว และหายแล้ว เชื้อจะหลบอยู่ตามปมประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอ เชื้อจะกลับมาแสดงอาการ กลายเป็นโรคงูสวัด

กลุ่มเสี่ยง

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • ผู้ที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสและโรคงูสวัด
 • ผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสและโรคงูสวัด
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

สอบถามข้อมูลวัคซีนผู้สูงอายุ
โทร.0-2308-7600 กด 9 ต่อ 2230 หรือ 2102

Leave a reply