โครงการ “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาห่วงใย…ผู้สูงวัยแข็งแรง”

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดโครงการ “ค่ายยุวชนพัฒนา” และโครงการ “ค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพันธ์ สร้างผู้นำ สู่ความสำเร็จ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ทั้ง 13 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตัวต่อชุมชน และสังคม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และปลูกจิตสำนึกที่ดี เรียนรู้ สืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีคำย่อว่า “บ ว ร” นั้น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดให้มีโครงการ “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาห่วงใย…ผู้สูงวัยแข็งแรง” เป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จำนวน 13 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการประเมิน และส่งต่ออย่างเหมาะสมเพื่อการรักษา
  3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีระบบบริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ ด้านจิตวิทยา สังคม การดูแลช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม

โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จัดอบรมการดูแลสุขภาพ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน เช่น การออกกำลังกาย สวดมนต์ ไหว้พระ การฝึกสมาธิ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการเยี่ยมติดตาม ประเมินคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อนำมาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการดูแลอย่างต่อเนื่อง

Leave a reply