โครงการ “ค่ายยุวชนพัฒนา” และ “ค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพันธ์ สร้างผู้นำ สู่ความสำเร็จ”

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดโครงการ “ค่ายยุวชนพัฒนา” และโครงการ “ค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพันธ์ สร้างผู้นำ สู่ความสำเร็จ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ทั้ง 13 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตัวต่อชุมชน และสังคม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และปลูกจิตสำนึกที่ดี เรียนรู้ สืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Leave a reply