โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในชุมชน”

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในชุมชน” โดยมุ่งหวังให้เด็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 5 ปี ในชุมชน 13 ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ให้มีพัฒนาการที่ดีสมกับวัยที่ควรจะมีพัฒนาการให้มากที่สุด พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโภชนาการ ด้านการเลี้ยงดู ปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการติดตามเด็กให้ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ทั้งนี้จะต้องมีบิดา มารดา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความฉลาดทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Leave a reply