🙏คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริจาค❤️

🙏 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราชาวคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ทั้งที่เป็นสิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนอาหารและไปรษณียบัตร ซึ่งคลินิก ฯ จะนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของคลินิก ฯ ต่อไป 😊🙏

Leave a reply