10 ตุลาคม 2565 | พิธีลงนามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply