3 ประสาน บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”

         การดำเนินงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน มีคำย่อว่า “บวร” เป็นการนำจุดเด่นที่มีอยู่ในสังคมไทยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีการร่วมมือทำกิจกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน พึ่งพาอาศัยกันนั้น กล่าวคือ บ้าน เป็นแหล่งพักพิงของสมาชิกในครอบครัว วัดหรือศาสนาสถานในการฝึกอบรมตนเองของพระสงฆ์ เป็นที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชน โรงเรียนเป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน ดังนั้นชุมชนจะได้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทางสังคมและการรักษาพยาบาลที่ดี ซึ่งจะมีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาช่วยให้การดูแลให้คำแนะนำรักษาผู้ป่วยในโรคทั่วไปและเฉพาะทางด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

โครงการ “บ้าน”

​         ชุมชนริมคลองพลับพลา เป็นชุมชนเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ขณะนี้ได้โยกย้ายไปตั้งบนเนื้อที่ 30 ไร่ และ 46 ไร่ ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดให้ และดูแลอีก 11 ชุมชน ที่อยู่บริเวณรอบๆ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา รวมทั้งสิ้น 13 ชุมชน โดยมีจำนวนชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่จำนวน 10 ชุมชน และมีชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 3 ชุมชน ทางคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ให้การบริการดูแลช่วยเหลือประชากรในชุมชนโดยไม่เลือกศาสนา และจากการสำรวจชุมชน 13 ชุมชน มีจำนวนบ้านเรือน 3,001 หลังคาเรือน จำนวนครอบครัว 4,472 ครอบครัวและจำนวนประชากร 17,022 คน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ แบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ จึงได้จัดดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชน หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาชุมชน และวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนพลับพลาและชุมชนใกล้เคียง

โครงการ “วัด”

​         พระภิกษุ สามเณร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมาย ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสม ได้แก่ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษ  วัดเทพลีลาเป็นพระอารามหลวง เดิมชื่อวัดตึก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และ วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนคลองตัน-บางกะปิ

          คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และ ด้านธรรมะจัดสรรเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ญาติธรรมทั้งหลาย เช่น โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร  โครงการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และการป้องกันโรค โครงการดูแลฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุ โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

โครงการ “โรงเรียน”

​         โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  50 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนตามพระราชดำริ ปัจจุบันให้การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพ ตามพันธกิจขององค์กร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีพันธกิจในการดูแลรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

Leave a reply