คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พสกนิกรอยู่ดีมีสุข จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลออกไปนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาคารเดิมของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง จึงมีพระบรมราโชบายให้ปรับปรุงเป็นสถานพยาบาล โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การบริการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / นัดหมายแพทย์

☎️ Call center : 038-500-600

  • แผนกหู คอ จมูก : กด 203
  • แผนกอายุรกรรม : กด 203
  • แผนกทันตกรรม : กด 301
  • แผนกจักษุ : กด 401
  • ห้องผ่าตัด : กด 501

หมายเหตุ : กรณีต้องการ Walk in เข้ารับบริการหลังเวลา 17.00 น. กรุณาโทรสอบถามที่ Call center หรือ Line OA ก่อนเข้ารับบริการนะคะ

 

 

 

 

 

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

ให้บริการรักษาทางหู คอ จมูก อายุรกรรมทั่วไป ทันตกรรมและจักษุ ทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง ประเภท “ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน” เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ยกเว้นช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่และช่วงวันหยุดสงกรานต์ ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐยกเว้นยังต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์ ซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง กำหนดให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการตามมาตราที่ 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ให้เป็นสถานที่ ที่ข้าราชการและครอบครัวที่มารับบริการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้ เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ (ที่ กค 0530.2/ว.137 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543)