ทพญ. ลลิตา ศุภนิตยานนท์
LA LITA SUPANITAYANON,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์16.00 - 19.00 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์สัปดาห์ที่ 2
วันอาทิตย์08.00 - 17.00 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์สัปดาห์ที่ 1
วันอาทิตย์13.00 - 17.00 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์สัปดาห์ที่ 3 , 5 ของเดือน
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600