นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์
PAISAL KOBKUACHAIYAPONG,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกหัวใจ
ความเชี่ยวชาญ :  โรคหัวใจ และหลอดเลือด

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.30 - 12.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน)
วันเสาร์09.00 - 12.00 น. ชั้น 3  อาคารราชเวชชาคาร(เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.