น.ท. หญิง พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
PATCHARAPORN WONGVORAVIT, M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00 - 19.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร เริ่มออกตรวจ : วันอังคาร 7 มิถุนายน 2565
แพทย์แจ้งงดตรวจ :
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น.