น.อ.นพ.สหรัฐ หวังเจริญ
SAHARAT WANGCHARUEN, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกหัวใจ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันศุกร์16.30 - 19.00 น.ชั้น 3 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 -19.00 น.