ผศ.นพ.คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
KOMKRIT AIMJIRAKUL, M.D.

คลินิกการแพทย์ :   คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ :   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Urogynecology)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00-20.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 20กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.