MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2562

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 เดือนธันวาคม 2562

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งได้จัดพิมพ์นิตยสาร MDC Health นำเสนอบทความในด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นิตยสารนี้ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า

อนึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมและจักษุทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง ประเภท “ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน” เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ยกเว้นช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่และช่วงวันหยุดสงกรานต์ ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่ายาได้เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ยกเว้นยังต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์ และคาดว่าคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2563


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply