MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน 2563

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 เดือนเมษายน 2563

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้เป็นฉบับที่ออกในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัฐิติกาล

จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกกันว่า COVID – 19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ คณะผู้บริหารมีความห่วงใยบุคลากรและผู้รับบริการ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง แนวทางการเดินทาง ตลอดจนแนวปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วย โดยมีการติดตามและควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรและแพทย์ คัดกรองเจ้าหน้าที่และแม่บ้านก่อนเข้าปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยและเคร่งครัดในเรื่องการล้างมือ ตลอดจนกำหนดประตูเข้า – ออก และคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในคลินิก ฯ อนึ่ง MDC Health ในฉบับนี้จะเน้นถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยจะมีบทความจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจคัดกรองเพื่อการค้นหาโรคมะเร็ง รู้ทันโรคเบาหวาน ห่างไกลโรคแทรกซ้อน แผลเรื้อรังทำแผลมานานทำไมไม่หายสักที เสียงดังในหู อยากตรวจสุขภาพหัวใจจะเริ่มต้นอย่างไรดี การดูแลข้อเข่าเสื่อมและข้อไหล่ติดด้วยกายภาพบำบัด เป็นต้น นิตยสาร MDC Health นี้ ออกโดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังให้มีความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง โดยตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply