MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2563

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2563

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พระบรมกฤษดาภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงสถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์กาล

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีพันธกิจด้านตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและหัตถการทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จในวันเดียวที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา มุ่งเน้นความปลอดภัยในการให้บริการและการส่งต่อ บริหารจัดการแบบเอกชน เพื่อคุณภาพระดับสูง ในราคาค่าบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้ รวมทั้งมีระบบเบิกจ่ายตรง เน้นการดูแลรับผิดชอบสังคมต่อชุมชนใกล้เคียงในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ โดยหน่วยงานของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับ จิตอาสา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานคร มีการนำ Digital Technology มาใช้ในการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง Social Media ต่าง ๆ อาทิ Website Facebook และ YouTube เป็นต้น นิตยสาร MDC Health เป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยฉบับนี้จะเริ่มเผยแพร่ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้น ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการตรวจรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การให้ความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มโรคที่กำหนดไว้ แก่ประชาชนและชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทุกกิจกรรม

อนึ่ง นิตยสาร MDC Health ในฉบับนี้ จะนำเสนอบทความในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply