MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 14 เดือนเมษายน 2564

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 เดือนเมษายน 2564

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ออกในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ตลอดจนพระบรมกฤษดาภินิหาร แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นพระมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัฐิติกาล

ในรอบปีที่ผ่านมา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านสถานที่และการให้บริการ โดยได้ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการให้บริการการรักษาพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องที่จอดรถและร้านอาหาร อีกทั้งที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ได้มีการขยายเวลาการให้บริการ โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และในช่วงกลางปี 2564 นี้ จะเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลด้านหู คอ จมูก และอายุรกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคากร อุปกรณ์ และสถานที่ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารและซักประวัติก่อนการตรวจรักษา รวมทั้งจัดตั้งคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection: ARI Clinic)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ มีจุดบริการชำระค่ารักษาพยาบาล และรับยาอยู่ในจุดเดียวกัน บริการจัดเก้าอี้นั่งรอตรวจ โดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) แยกผู้ป่วยตามความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและไม่สะดวกเดินทางมายังคลินิกฯ

อนึ่ง นิตยสาร MDC Health ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่มีความหลากหลายทางด้านสุขภาพ ซึ่งได้ผ่านการเขียนจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply