MDC Health ฉบับที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2564

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2564

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พระบรมกฤษดาภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงสถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์กาล

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน การแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ  ทั้งด้านการบริการผู้ป่วย และด้านบุคลากรคลินิกฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่ภาครัฐกำหนด แม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตลงได้บ้าง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ รวมทั้งการกินร้อน ช้อนตัวเอง มีสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เหล่านี้จะเป็น New normal ที่จะติดตัวให้เป็นนิสัย เพื่อการป้องกันโรคและแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง นิตยสาร MDC Health ในฉบับนี้ จะนำเสนอบทความในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply