MDC Health ฉบับที่ 17 เดือนเมษายน 2565

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 เดือนเมษายน 2565

นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้เป็นฉบับที่ออกในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นพระมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และปวงประชาสถาพร ตราบกาลนาน

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีพันธกิจด้านตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและบริการหัตถการแบบเบ็ดเสร็จในวันเดียวที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกสาขา ในราคาค่าบริการที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ มีการนำ Digital Technology มาใช้ในการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริหารจัดการในระบบเอกชนเพื่อคุณภาพในระดับสูง มีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนในด้านต่างๆ โดยให้การดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครและจิตอาสา รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทาง Social Media ต่าง ๆ อาทิ Website Facebook และ YouTube เป็นต้น นิตยสาร MDC Health เป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพอนามัย ประกอบด้วยบทความที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการเขียนจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งมีความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 อีกทั้งที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ได้มีการขยายการให้บริการ โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลด้านหู คอ จมูก และอายุรกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกและเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนายังคงมีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยง มีการชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารและซักประวัติก่อนการตรวจรักษา เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งยังคงอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและไม่สะดวกเดินทางมายังคลินิกฯ


นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply