MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนเมษายน 2560 : รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue

MDC Health คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนเมษายน 2560 : รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue


นิตยสาร MDC Health Magazine ฉบับนี้เป็นฉบับที่ออกในเดือนเมษายน  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ นี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยม ทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีพระวิริยอุตสาหะงดงามยิ่ง ในการทรงงานโดยไม่ทรงย่อท้อเหน็ดเหนื่อย ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน ทรงมีพระราชกรณียกิจคุณูปการ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข นำมาซึ่งโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยมีพระราชปณิธานมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ แห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบจิรัฐิติกาล

อนึ่ง MDC Health Magazine ในฉบับนี้จะเน้นถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ในหัวข้อเรื่อง “รู้รักษ์สุขภาพช่องปากและฟัน Oral Health Issue” โดยจะมีบทความทางทันตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ตนเอง ในเด็กและผู้สูงอายุ การรักษาทางทันตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ การรักษาคลองรากฟัน การจัดฟัน รากฟันเทียม เชื้อราในช่องปาก และภาวการณ์ตายของกระดูกขากรรไกรจากการใช้ยา เป็นต้น นิตยสาร MDC Health Magazine นี้ ออกโดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังให้มีความเข้าใจถึงการดูแลตนเอง โดยตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมทั้งความเข้าใจลักษณะของโรค การรักษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ
รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

Leave a reply