บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น

แผนกจักษุ

เป็นแผนกผู้ป่วยนอกมีหน้าที่ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางตา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและเกิดความพึงพอใจ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้านจักษุวิทยา ได้แก่ โรคต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ประสาทจักษุ กระจกตาและเลนส์สัมผัส ม่านตาอักเสบ จักษุวิทยาและตาเขและศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ให้บริการตรวจวัดสายตา วัดความดันลูกตา วัดสายตาประกอบแว่น ตรวจตาบอดสี รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา, ตรวจวิเคราะห์โรคต้อหิน, สแกนขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ วัดความโค้งกระจกตา, วัดลานสายตา วัดความหนากระจก วัดความโค้งกระจกตา เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอตา รักษาโรคทางตาด้วยเลเซอร์ ได้แก่ YAG LASER, Argon LASER, LASER SLT และอื่น ๆ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก มีบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคทางตา โดยมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้

 • จอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and Vitreous)
 • ต้อหิน (Glaucoma)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic and reconstructive surgery)
 • ม่านตาอักเสบ (Uveitis )
 • โรคกล้ามเนื้อตา (Strabismus)
 • โรคตาเด็ก (Pediatric ophthalmology )
 • ประสาทจักษุ (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อดวงตา)( Neuro-ophthalmology)
 • กระจกตา (Cornea)

การบริการ

 • ตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • ตรวจคัดกรองตา
 • ตรวจสุขภาพตา
 • ตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิดโดยจักษุแพทย์เฉพาะสาขา ( subspecialist) อาทิ ต้อกระจก ต้อหิน โรคทางจอ ประสาทตา เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก ตรวจรักษาโรคทางประสาทจักษุ เช่น อาการกล้ามเนื้อรอบดวงตากระตุก หรือใบหน้ากระตุกครึ่งซีก โรคเส้นประสาทตาอักเสบ ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง อาทิเช่น การรักษาเปลือกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หนังตาม้วน ตรวจรักษาโรคตาเข ตาเหล่ ในเด็กและผู้ใหญ่ โรคกล้ามเนื้อตา ตรวจรักษาโรค ม่านตาอักเสบ
 • การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย อาทิ เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา จุดภาพชัดบวมน้ำ รอยฉีกขาดที่จอตา เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก การยิงเลเซอร์เพื่อป้องกันและรักษาโรคต้อหินมุมปิด

เครื่องมือ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีอุปกรณ์ตรวจตาและเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย ดังนี้

 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (AutoKerato Refractometer)
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบสัมผัส (A-scan ultrasound biometry)
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัส (IOL master)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งกระจกตา
 • เครื่องตรวจวัดลานสายตา (Visual Field)
 • เครื่องนับเซลล์กระจกตา (Endothelial Cell count)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบมุมกว้าง (Ultra- wide field retinal camera)
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (OCT)
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา (FFA &ICG)
 • เครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตา (Argon Laser Photocoagulation)
 • เครื่องเลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินมุมปิด (Yag Laser peripheral iridotomy )
 • เครื่องเลเซอร์เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก (Yag Laser Capsulotomy)
 • เครื่องเลเซอร์ SLT สำหรับรักษาต้อหิน (Selective Laser Trabeculoplasty)
 • เลเซอร์ Photodynamic therapy (PDT) สำหรับรักษาจอประสาทตาเสื่อม จุดภาพชัดบวมน้ำ
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ความถี่สูง (B-scan ultrasonography)

สถานที่

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร