บริการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ แก่ผู้ป่วยนอกและบริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป  ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 17.00 น.

การบริการ

ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมสำหรับบุคคลทั่วไป บริษัทหรือหน่วยงาน ดังนี้

  1. การตรวจสุขภาพประจำปี โดยแบ่งรายการตรวจตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามช่วงอายุ
  2. การตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
  3. การให้บริการออกเอกสารสำคัญความเห็นของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศเท่านั้น เช่น การเตรียมเข้าทำงาน การเตรียมอุปสมบท ด้านการศึกษา การทำใบอนุญาตขับขี่ การขออนุญาตประกอบการร้านอาหาร การตรวจร่างกายเพื่อขอ Work Permit
  4. บริการจัดรายการตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท ทั้งผู้บริหารและพนักงาน
  5. ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหาร

โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล

จุดเด่น

  1. คัดกรองปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้คำแนะนำในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ
  2. ให้บริการด้วยความใส่ใจ เน้นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกาย
  3. ให้คำแนะนำและส่งต่อทีมแพทย์เฉพาะทางเมื่อตรวจพบผลตรวจที่มีความผิดปกติ
  4. ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ให้บริการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล