บริการตรวจรักษาเฉพาะทางโรคอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ ระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้ โรคตับอักเสบ

แผนกทางเดินอาหาร และตับ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย  รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนอกโรคทางเดินอาหารและตับ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ ในเวลา ตั้งแต่เวลา  08.00 – 20.00 น. โดยจากสถิติ ปี 2558 – พ.ศ. 2560 พบว่า 5 อันดับ โรคแรกของผู้ป่วย ได้แก่  1. Dyspepsia 2. Gastritis 3. Fatty (change of) liver 4. GERD และ 5. Dyslipidemia ส่วนโรคสำคัญ 5 อันดับแรกของผู้ป่วยได้แก่ 1. ไวรัสตับอักเสบบี 2. ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ( H.Pylori ) 3. ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี    4. เลือดออกในทางเดินอาหาร  5. นิ่วในถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน นอกจากนี้ในหน่วยงานมีการ Set gastroscopy และ colonoscopy และการให้ข้อมูลผู้ป่วยในการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง

การบริการ

คลินิกทางเดินอาหารและตับให้บริการตรวจวินิจฉัย  รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนอกโรคทางเดินอาหารและตับ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน และผู้รับบริการพึงพอใจ โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ  ซึ่ง 5 โรคแรกของผู้ป่วยที่มารับบริการ ได้แก่

 1. Dyspepsia
 2. Gastritis
 3. Fatty (change of) liver
 4. GERD
 5. Dyslipidemia

ส่วนโรคสำคัญ 5 อันดับแรกของผู้ป่วยได้แก่

 1. ไวรัสตับอักเสบบี
 2. ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร( H.Pylori )
 3. ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี
 4. เลือดออกในทางเดินอาหาร
 5. นิ่วในถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน

นอกจากนี้ในหน่วยงานมีการ Set gastroscopy และ colonoscopy และการให้ข้อมูลผู้ป่วยในการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง ซึ่งให้บริการ ตั้งแต่เวลา  08.00  –  20.00 น.

จุดเด่น

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับ  มีการให้คำแนะนำการเตรียมตัวส่องกล้องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อผู้รับบริการสามารถมาถเตรียมตัวก่อนส่องกล้องได้อย่างถูกต้อง มีการให้บริการตรวจเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถทราบผลตรวจทันที  มีการจัดทำเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคทางเดินอาหารและตับให้กับผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆอย่างละเอียด เช่น ความรู้โรคไวรัสตับอักเสบบี ความรู้โรคกรดไหลย้อน ความรู้โรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร  เป็นต้น

เครื่องมือ

 1. เครื่องวัดสัญญาณชีพ
 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 3. เครื่องตรวจเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร

สถานที่

ให้บริการ 4 ห้องตรวจ ชั้น 4 อาคารบวรเวชรักษ์