บริการตรวจรักษาเฉพะทาง ได้แก่ อายุรกรรมผู้สูงอายุ อายุรกรรม
ต่อมไร้ท่อ/เบาหวาน ฝังเข็ม จิตเวช และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แผนกบวร 1 อายุรกรรมผู้สูงอายุ อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ/เบาหวาน ฝังเข็ม จิตเวช และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เป็นคลินิกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  และผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย กลุ่มโรคทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อายุรกรรม จิตเวช และฝังเข็ม  ทั้งหมดจำนวน 5 ห้องตรวจโรค ให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00-20.00 น.

การบริการ

  • ตรวจรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย ในกลุ่มโรคทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโดยมีการสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเองและสำหรับผู้ดูแล ,มีการใส่สายสวนปัสสาวะ
  • ด้านอายุรกรรมมีการสอนฉีดอินสุลินในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดยาด้วยตนเอง
  • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุโดยตรง
  • ด้านจิตเวช มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ผู้ใหญ่และวัยรุ่น) รักษาด้วยยารับประทานและการให้คำปรึกษาโดยแพทย์
  • แผนกฝังเข็มเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้รับบริการที่ต้องการ มีทั้งหมด 10 เตียง โดยแผนกบวร1ให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน โดยผ่านระบบหมาย

เครื่องมือ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1   เครื่อง
เครื่องอัลตร้าซาวด์ (U/S) ทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 1   เครื่อง
มีโมเดลสำหรับสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเอง 1   ชุด

สถานที่

ชั้น 1 อาคารบวรเวชรักษ์  จำนวนห้องตรวจ 5 ห้อง ,ห้องฝังเข็ม (แพทย์ทางเลือก) 1 ห้อง 10 เตียง, ห้องทำหัตถการ 2 ห้อง