บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี การเอกซเรย์ทั่วไป CT-SCAN.  MRI การตรวจด้วยสารทึบรังสี การตรวจความหนาแน่นของกระดูก

การบริการ

บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี การเอกซเรย์ทั่วไป CT-SCAN.  MRI การตรวจด้วยสารทึบรังสี การตรวจความหนาแน่นของกระดูก ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี ได้แก่

 1. การถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป (X-RAY General )
 2. การเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
 3. การตรวจพิเศษด้วยสารทึบรังสี
 4. ฉีดสีเข้าสู่เส้นเลือดตรวจดูการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ (IVP)
 5. เคลือบผนังลำไส้โดยการกลืน เป็นการตรวจหลอดอาหาร
 6. กระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็ก  (UGI , Long GI )
 7. การสวนแป้งแบเรียมซัลเฟต เป็นการตรวจลำไส้ใหญ่ (BE.)
 8. การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (BMD)
 9. การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ซีทีสแกน (CT-SCAN)
 10. การตรวจวินิจฉัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  โดยมีเอกลักษณ์ดังนี้
  10.1 ให้บริการคิวตรวจที่รวดเร็ว กรณีผู้ป่วยเร่งด่วน ในการตรวจหัตการพิเศษ เช่น การตรวจแมมโมแกรม การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ให้ความเร็วสูง CT-SCAN 128 Slice และการตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทั้งผู้ป่วยภายใน-ภายนอก คลินิกศูนย์พัฒนา  โดยมีระบบการนัดหมายล่วงหน้า แยกสัดส่วนการนัดหมายอย่างชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
  10.2 มีความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจทุกชนิด และทันสมัย
  10.3 รังสีแพทย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญฉพาะด้าน

เครื่องมือทางการแพทย์ได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เครื่องมือทางการแพทย์

ใช้ระบบ แบบ Digital ทั้งหมด มีเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (X-RAY General ) จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscopy) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก (BMD) จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) 1 เครื่อง, เครื่องอัตร้าซาวด์ (Ultrasound) จำนวน  4 เครื่อง, ตรวจวินิจฉัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)  1 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN)  1 เครื่อง (out sourse)

สถานที่

ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร แผนกรังสีวินิจฉัย และซีที เอ็มอาร์ไอ เบอร์โทร 02-308-7600 ต่อ 2109-10
ห้องตรวจมีทั้งหมด  10 ห้อง