บริการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเบื้องต้นด้วยการส่องกล้อง แบบ One Day Surgery

การบริการ

บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารด้วยวิธีการส่องกล้อง ใช้เวลาทำหัตถการเพียงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงและเฝ้าสังเกตอาการแทรกซ้อนเพียง 1-2 ชั่วโมง สามารถกลับบ้านได้

เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้แพทย์ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าท้องผู้ป่วย โดยสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยกล้อง ที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการดมยาสลบ ลดภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบแล้ว ยังช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพราะสามารถมองเห็นจุดที่จะรักษาได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถเก็บชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย ห้องตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย

การส่องกล้องเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำและรวดเร็ว เนื่องจากมองเห็นอวัยวะต่างๆ ด้วยตาโดยตรงเป็นภาพขยายอย่างชัดเจน  สามารถทำหัตถการตัดติ่งเนื้อได้ง่าย ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เจ็บปวดมาก เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยระดับสากล

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และศักยภาพ ในการให้บริการสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ

โรคที่สามารถตรวจคัดกรองพบได้ หลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง โรคกรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอาหาร โรคติดเชื้อเอชไพโลไร โพลิป (ติ่งเนื้อเมือกที่ลำไส้ใหญ่) ติ่งเนื้องอกในกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้  ลำไส้อักเสบ โรคกระเพาะอาหารแปรปรวนและโรคระบบย่อยอาหารอื่น ๆ เป็นต้น

จุดเด่น

Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและส่องกล้องลำไส้เล็กส่วนต้น
Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
Sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
Polypectomy การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
PEG-Replacement (Percutaneous endoscopic gastrostomy Replacement) เปลี่ยนสายให้อาหารผ่านทางหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องเพื่อหลีกเลี่องการผ่าตัด

ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใช้กล้องส่องตรวจ สามารถดูภาพและรู้ผลการส่องกล้องทันที สามารถตัดชิ้นเนื้อภายในมาส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีที่มีติ่งเนื้อ ก้อนเนื้อ ที่สงสัยเป็นมะเร็ง

เครื่องมือ

การตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ

Fibroscan เป็นเทคโนโลยีใหม่สามารถตรวจประเมินสภาวะพังผืดในเนื้อตับในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งระยะแรก ๆ รวมถึงติดตามผลประเมินระดับความรุนแรงเพื่อวางแผนการรักษาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งแทนการเจาะเนื้อตับได้

คนไข้ที่จำเป็นต้องตรวจตับเป็นพิเศษคือ คนที่มีภาวะตับอักเสบเรื้อรังหรือมีค่าการทำงานของตับที่ผิดปกติเกินกว่า 6 เดือน มีภาวะบ่งบอกว่าเป็นตับแข็งระยะต้น เช่น ผลเลือดมีเกล็ดเลือดต่ำ ค่าตับสูงเล็กน้อยม้ามโตเล็กน้อย เครื่องนี้จะบอกได้ว่าตับแข็งหรือไม่

หลักการทำงานของ Fibroscan

การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ (Fibroscan) ใช้หลักการทำงานโดยการปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในเนื้อตับและใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในการตรวจวัดความเร็วของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับ เพื่อประเมินค่าความนิ่มหรือแข็งของเนื้อตับ โดยใช้หลักการที่ว่าหากตับเริ่มแข็งคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะเดินทางได้เร็ว ค่าที่ได้ก็จะสูงตามโดยหน่วยที่วัดใช้เป็น kPa (กิโลพาสคาล)

ข้อดี

 • ทราบผลได้ทันทีหลังการตรวจโดยไม่มีบาดแผล ไม่เจ็บ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ หลังการตรวจ
 • ตรวจซ้ำได้บ่อยครั้ง เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยปราศจากผลข้างเคียง
 • ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล กลับบ้านได้ทันทีภายหลังการตรวจ

ข้อจำกัด

 • เหมาะกับผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือซี
 • เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบและตับแข็งจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ไวรัส
 • เหมาะกับผู้ที่มีไขมันสะสมในตับ
 • ไม่สามารถตรวจหาจุดเนื้องอกหรือมะเร็งในตับได้
 • ไม่สามารถทำการตรวจในผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 28 ( BMI  > 28kg/m2 )
 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีภาวะท้องมาน(Ascites)
 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่ติดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pace Maker) เป็นต้น
 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการแพทย์อื่นๆ ผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan

สถานที่

อาคารบวรเวชรักษ์ ห้องส่องกล้อง ชั้น 4   เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.