บริการตรวจรักษาเฉพะทางโรคอายุรกรรม ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ/เบาหวาน โรคไต โรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ และโรคเลือด

แผนกอายุรกรรม 1

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนอกโรคทางอายุรกรรม ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยนอกโรคทางอายุรกรรม ทุกเพศ  ทุกวัย ตั้งแต่เวลา  08.00 – 20.00 น. กลุ่มโรคเสี่ยงสำคัญของหน่วยงานคือ กลุ่มโรค Acute MI, Acute Stroke, Fever, Hypo/Hyperglycemia, Hypertensive hypertension, TB และกลุ่มผู้ป่วยสำคัญคือกลุ่มผู้ป่วย Hypertension, Hyperlipidaemia, Diabetes mellitus หัตถการที่สำคัญของหน่วยงานคือ ฉีดยา, การตรวจเท้าเบาหวาน การสอนเรื่องโรคการดูแลตนเองตามกลุ่มโรคสำคัญ การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเป่าปอด การทำ Skin pick test

การบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย  รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยนอกโรคทางอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

จุดเด่น

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน มีการติดตามผลการรักษา การตรวจเท้าเบาหวาน การตรวจหาความเสี่ยงด้านหัวใจ ไต ตา ในผู้ป่วยเบาหวาน การสอนฉีดยาเบาหวาน

สถานที่

ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร จำนวน 10 ห้องตรวจ