บริการตรวจรักษาด้านเวชกรรมทั่วไป ตรวจรักษาปฐมภูมิทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกอายุรกรรม 2

ให้บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ด้วยความถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีการส่งเสริมและป้องกันโรค ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความพึงพอใจ

  1. ให้บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป เวลา 07.00 – 16.00 น.
  2. ให้บริการทางการพยาบาล และให้ยาต่อเนื่อง ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เวลา 08.00 – 19.00 น. ทุกเพศ ทุกวัย
  3. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่บริษัทคู่สัญญา ตามการนัดหมายของแผนกสื่อสารองค์กร

การบริการ

ให้บริการรักษาพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป  เวลา 07.00 – 16.00 น.

จุดเด่น

มีห้องให้บริการหัตการทางการพยาบาล และให้ยาต่อเนื่อง ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์

สถานที่

ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร จำนวนห้องตรวจ 4 ห้อง และ ห้องหัตถการพยาบาล 1 ห้อง
** กรณีมีอาการเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ไปโรงพยาบาลทันที่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่สามารถรองรับได้