แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีภาวะเร่งด่วนกลุ่ม Emergency กลุ่มผู้ป่วยสังเกตอาการมากกว่า 1 ชั่วโมง และจำเป็นต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

แผนกเวชกรรมฉุกเฉินเปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. บริการตรวจรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินทุกระบบ บริการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและผู้ป่วยได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงขณะเข้ารับการตรวจภายในคลินิก ฯ รวมถึงให้บริการทำหัตถการต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อน ภายใต้ข้อกำหนดของคลินิก ฯ และดูแลระบบส่งต่อผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการส่งต่อ

การบริการ

แผนกเวชกรรมฉุกเฉินเปิดให้บริการ เวลา 08.00-20.00 น. บริการตรวจรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกระบบ บริการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ทำหัตถการต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อน ภายใต้ข้อกำหนดของคลินิก ฯ ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพฉุกเฉิน หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลทันที คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่สามารถรองรับได้ ได้แก่ หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนอง หรือ เจ็บแน่นหน้าอกรุนแรง เหนื่อย นอนราบไม่ได้ หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ว แรง ลึก แขนขาอ่อนแรง ระดับความรู้สึกตัวลดลง ชักเกร็ง

จุดเด่น

มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้บริการทุกวัน

เครื่องมือ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography/ECG)

สถานที่

ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร