บริการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ และการตรวจพิเศษกับสิ่งส่งตรวจเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการรักษา

การบริการ

ให้บริการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลโดย แบ่งเป็นสาขางานบริการ ดังนี้

 1. เคมีคลินิก
 2. ภูมิคุ้มกันวิทยา
 3. โลหิตวิทยา
 4. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 5. ชีวโมเลกุล
 6. ภูมิแพ้
 7. งานส่งตรวจภายนอก (ด้านพยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษต่าง ๆ) โดยศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO15189

ซึ่งมีจำนวนรายการที่ตรวจวิเคราะห์เองและส่งออกศูนย์ภายนอกมากกว่า 500 รายการ

จุดเด่น

มีระบบเรียกคิวเจาะเลือด และใช้บาร์โค้ดในทุกขั้นตอนการทำงาน  เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

เครื่องมือทางการแพทย์

ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทุกสาขางาน และรายงานผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังแพทย์ ด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านการควบคุมคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สถานที่

บริการห้องเจาะเลือดชั้น 1-3 และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4  อาคารราชเวชชาคาร ดังนี้

 • ชั้น 1 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.00 น.
 • ชั้น 2  เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 16.00 น.
 • ชั้น 3 เปิดให้บริการห้องเจาะเลือดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (พัก เวลา 12.00 – 13.00 น.)
 • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.