บริการตรวจรักษาเฉพาะโรคอายุรกรรมโรคหัวใจ ระบบประสาท ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจสมรรถภาพหัวใจ

แผนกโรคหัวใจ-ระบบประสาท

คลินิกหัวใจ-ระบบประสาท ดูแลให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ-ระบบประสาท แบบผู้ป่วยนอก มีเป้าหมายในการให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ และผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ระบบประสาท ในเวลาตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยมี จากสถิติ ปี 2560 พบว่า 5 อันดับ โรคแรกของผู้ป่วย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง,ไขมันผิดปกติ (Dyslipidemia),โรค Parkinson, Cerebral infarction และโรคหลอดเลือดหัวใจ (CAD) มีหัตถการสำคัญ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography/ECG) การตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยการออกกำลังกายบนสายพาน (Exercise Stress Test/EST) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography/ECHO) การตรวจหาการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle- Brachial Index/ABI) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 – 48 ชั่วโมง ( Holter Monitor )

การบริการ

ดูแลให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ-ระบบประสาท แบบผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการ เวลา 08.00-19.00 น. กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง,ไขมันผิดปกติ (Dyslipidemia) โรคหลอดเลือดหัวใจ (ชนิดไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

โรคทางระบบประสาทสำคัญ เช่น อาการปวดศรีษะประเภทต่าง ๆ  โรคพาร์กินสัน โรคหลงลืม โรคอัมพาตใบหน้า (Bell palsy) ภาวะหน้ากระตุกครื่งซีก ( Hemifacial Spasm) เป็นต้น

*** กรณีมีอาการเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนอง หรือ เจ็บแน่นหน้าอกรุนแรง เหนื่อยนอนราบไม่ได้ หายใจหอบเหนื่อยหายใจเร็วแรงลึก แขนขาอ่อนแรง ระดับความรู้สึกตัวลดลง ชักเกร็ง ให้ไปโรงพยาบาลทันที่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่สามารถรองรับได้

เครื่องมือ

เครื่องมือช่วยในการตรวจวินิจฉัยทางหัวใจเบื้องต้นประกอบด้วย

  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography/ECG)
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยการออกกำลังกายบนสายพาน (Exercise Stress Test/EST)
  • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography/ECHO)
  • เครื่องตรวจหาการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย(Ankle- Brachial Index/ABI)
  • เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง (Holter Monitor)

สถานที่

ช้น 3  อาคารราชเวชชาคาร ประกอบด้วยห้องตรวจหัวใจ 3 ห้อง  ห้องตรวจระบบประสาท 4 ห้อง