บริการรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป

แผนกไตเทียม

ให้การรักษาและบริการการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจในการรับบริการ

ให้การรักษาและบริการการพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่อายุ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี

แผนกไตเทียม มีเครื่องไตเทียม จำนวน 26 เครื่อง รับผู้ป่วย 24 รายต่อ 1 รอบ 72  รายต่อวัน เตียงนอน 26 เตียงให้บริการวันละ 3 รอบ รอบละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันพุธ และ วันเสาร์ ให้บริการ 2 รอบ เวลา 07.00 – 17.00 น.

จุดเด่น

 • มีเตียงให้บริการฟอกเลือด 24 เตียง
 • เครื่องฟอกเลือด fresenius และ nikkiso
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
 • ใช้สายส่งเลือด แบบ Single use
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
 • มีอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตดูแล เข้าตรวจร่างกายผู้ป่วยทุกรอบของการเข้ารับการฟอกเลือด
 • มีพยาบาลไตเทียมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอัตรากำลังเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยตามมาตรฐาน
 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เครื่องมือเฉพาะทาง

 1. เครื่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (bedside monitor)
 3. เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)

สิทธิการ เบิก - จ่าย

 • ผู้ป่วยประกันสังคมที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง มีค่าใช้จ่าย 1,550 บาท/ครั้ง (เบิกได้ตามสิทธิ 1,500 บาท และส่วนเกินผู้ป่วยต้องชำระเอง 50 บาท)
 • ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เบิกได้ตามสิทธิ 1,500 บาท/ครั้ง
 • ผู้ป่วยบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
 • ผู้ป่วยข้าราชการกรมบัญชีกลาง กทม. เบิกได้ตามสิทธิเบิกจ่ายตรง 2,000 บาท
 • ผู้ป่วยรัฐวิสาหกิจเบิกได้ตามสิทธิ 2,000 บาท
 • มีค่าสมาชิกรายปีแรกเข้า 1,200 บาท ปี ต่อไป 1,000 บาท

สถานที่

ตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคารบวรเวชรักษ์

ขั้นตอนการเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 1. ผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์อายุรกรรมโรคไต คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โดยนำประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม ได้แก่
  • ประวัติการฟอกเลือด
  • ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ไวรัสตับอักเสบบี, ซี, เอชไอวี)
  • ยาที่รับประทานประจำทั้งหมด
 2. นัดฟอกเลือดที่แผนกไตเทียม