รู้ทันยา WARFARIN (วอร์ฟาริน)

รู้ทันยา WARFARIN (วอร์ฟาริน)

“วอร์ฟาริน” เป็นยารับประทานที่ออก
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ให้เลือดแข็งตัวช้า
กว่าปกติในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง